Organizacja i rodzaje zajęć w przedszkolu  Główną formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która stymuluje dynamiczny i wielostronny rozwój osobowości dziecka. Jest także źródłem zdobywania wiedzy o świecie, przejmowania od ludzi zwyczajów społecznego zachowania, gromadzenia doświadczeń, rozwijania własnych zainteresowań.

 Różnorodne zajęcia organizowane w naszym przedszkolu umożliwiają dzieciom poznawanie otaczającego ich świata oraz rozwijanie umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i zabawę . Należą do nich:

- zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia dziecka;

- zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych;

- zajęcia z zakresu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

- zajęcia z zakresu kształtowania gotowości do nauki pisania i czytania

- zajęcia umuzykalniające;

- zajęcia plastyczno – konstrukcyjne

- j. angielski

- zajęcia ruchowe;
Placówka nasza oferuje także :

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej

- rytmikę

- religię

- zajęcia wyrównawcze i z dziećmi zdolnymi

- udział w uroczystościach, konkursach lokalnych i ogólnopolskich

- spacery i wycieczki

 Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.