TO CO NAS WYRÓŻNIA


Pięćdziesiąt lat doświadczenia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym!!!

                    NOWATORSTWO

I. Wychowanie przez sztukę.

    Szczycimy się tym, że w naszym przedszkolu dzieci traktowane są w indywidualny, wyjątkowy dla każdego sposób. Okazujemy dzieciom szacunek i bezwarunkową akceptację, dlatego nasze dzieci mają wysoką samoocenę, są pewne siebie. Jednocześnie zwracamy uwagę, by dzieci były wrażliwe na potrzeby innych. Osiągamy to przez ukazywanie dobra i piękna. Stąd pomysł wychowywania przez sztukę, który przynosi pozytywne rezultaty nie tylko w stosunku do dzieci, ale też rodziców i nas samych.
    1. W naszym przedszkolu odbyło się już 6 edycji „Święta sztuki – muzyka, taniec, teatr w przedszkolu”. W czasie trwania tej imprezy, przedszkole rozbrzmiewa muzyką, odbywają się występy zespołów, grup tanecznych, muzycznych, wokalnych, występują na naszej scenie zawodowe i amatorskie grupy teatralne, dzieci uczestniczą w koncertach, organizowane są konkursy recytatorskie i piosenki.
    2. Cykliczną, coroczną uroczystością jest Przegląd Kolęd i Pastorałek, w którym uczestniczą dzieci z wszystkich suwalskich przedszkoli. Występ dzieci poprzedza wystawienie Jasełek, które zawierają przesłania kształtujące pozytywne postawy ogólnoludzkie.
    3. Wykorzystujemy sztukę do kształtowania postaw społeczno – emocjonalnych. Samodzielnie piszemy scenariusze przedstawień i piosenek, które uczą wyrażania siebie, swoich stanów emocjonalnych. Wspomagają aktywność społeczną. Dzieci dobrze orientują się co jest dobre, a co złe. Nabywają wiedzę o sobie. Radzą sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Nawiązują poprawne relacje między sobą i z dorosłymi. Przestrzegają zasad zgodnego współżycia w grupie. Dostrzegają odrębność innych osób. Rozumieją ludzi o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych. Nazywają własne stany emocjonalne, potrafią je wyrazić. Rozumieją, że każdy czasem przeżywa trudne chwile. Określają własne upodobania, co lubią, co im się nie podoba. Mają poczucie przynależności do grupy, czują się za siebie odpowiedzialne, troszczą się o siebie. A wszystko to osiągają dzięki temu, że utożsamiają się z prezentowanymi przez siebie treściami, rolami, postaciami.
    4. Duże formy sceniczne.
Sukcesem było wystawienie przez nasze dzieci niespotykanej do tej pory w przedszkolach formy musicalu pt. „Rubinek” na scenie SOK. Przedstawienie zwracało uwagę na wartości ogólnoludzkie w formie przystępnej dzieciom, ale poruszyło też dorosłych.
Korzystamy też z profesjonalnych wystąpień aktorów i muzyków. Dzieci mają możliwość oglądania przedstawień teatralnych w sceneriach zawodowego teatru (Teatr Lalek w Białymstoku, duża scena SOK-u). Kilka razy w roku uczestniczymy w koncertach muzycznych naszych absolwentów, połączonych z edukacją muzyczną, organizowanych przez Szkołę Muzyczną w Suwałkach.
    5. Mamy swój „Hymn Przedszkola nr 4”. Melodię i tekst hymnu napisały nauczycielki naszego przedszkola. Dzieci utożsamiają się z treścią Hymnu, który mówi o tym, że niepowtarzalna atmosfera naszego przedszkola wynika z wzajemnego dobra.
    6. Zajęcia edukacyjne. Realizujemy dwa projekty edukacyjne, które zakładają oddziaływanie na rozwój nieskrępowanej wyobraźni dziecka w dziedzinie muzyki, plastyki i teatru. „Cztery pory roku w przyrodzie” oraz „Sztuka – dziecko odbiorcą i twórcą”.
.   7. Wykorzystujemy zdolności i talenty naszych pracowników.
- Każdego roku organizujemy dwa kiermasze świąteczne z rękodziełem i wytworami naszych pracowników.
- Posiadamy garderobę, zasoby której wykorzystywane są do różnych przedstawień. Stroje projektowane są i szyte przez naszych pracowników.
- Szczycimy się wspaniałymi dekoracji do przedstawień, które wykonują nasi dozorcy.

II. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna w naszym przedszkolu jest na wysokim poziomie.
    1. Nauka czytania.
W naszym przedszkolu wprowadzamy naukę czytania od najmłodszych lat. Realizujemy autorski program naszej nauczycielki - Program nauki czytania „Dziecko w świecie pisma” w oparciu o „Odimienną metodę nauki czytania dr Ireny Majchrzak”. Program zawiera nie tylko elementy metody Ireny Majchrzak, ale też inne alternatywne metody nauki czytania. Realizując program wprowadzamy dzieci w świat pisma na zasadzie zabaw i gier, przynoszących dziecku radość i satysfakcję. Nasze doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu, że im wcześniej dziecko nauczy się czytać, tym łatwiej przychodzi mu dalsza nauka. Im wcześniej dziecko wejdzie w świat pisma, tym szybciej zauważymy deficyty, które nie sprzyjają nauce szkolnej, a czasem wręcz ją uniemożliwiają. Ucząc dziecko czytać automatycznie zauważamy, jakie trudności dziecku towarzyszą w tym procesie. Im dziecko młodsze, tym więcej czasu mamy na ich pokonanie przed rozpoczęciem nauki w szkole.    2. Dzielimy się swoim doświadczeniem. We współpracy z Centrum Kształcenia Nauczycieli nauczycielka naszego przedszkola prowadzi kursy Alternatywne metody nauki czytania dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego regionu Północno – wschodniego. Kursy, warsztaty, zajęcia otwarte odbywają się w naszym przedszkolu. Nauczyciele mają możliwość skorzystania z naszych doświadczeń, zaobserwowania sposobu prowadzenia zajęć i przyjrzenia się urządzeniu sal sprzyjającym samodzielnemu uczeniu się czytania przez dzieci.
    3. Stosujemy szeroki wachlarz form, metod pracy z dzieckiem:

III. Edukacja ekologiczna
1. Realizujemy autorski program ekologiczny naszych nauczycielek „Żyjemy w zgodzie z przyrodą”, kształtując w ten sposób wrażliwości dzieci na otaczające środowisko przyrodnicze. Dzieci poznają nazwy pór roku, miesięcy, dni, dostrzegają zmiany w przyrodzie, poznają różne rośliny i sposób ich pielęgnacji. Rozumieją konieczność ochrony przyrody. Kształtują umiejętność obserwowania różnych zjawisk przyrodniczych. Zwracają uwagę na istotną rolę człowieka w środowisku przyrodniczym. Stają się wrażliwe na problemy dewastacji naturalnego środowiska. Rozwijają poczucie troski i odpowiedzialności za naszą planetę.
2. Pokaz mody ekologicznej. To wydarzenie przyciąga zainteresowanie rodziców i nauczycieli innych przedszkoli i staje się cyklicznym wydarzeniem naszego przedszkola.

IV. Edukacja informatyczna
1. Nauczycielki samodzielnie tworzą prezentacje komputerowe do realizacji treści programowych.
2. Dzieci korzystają z komputerów podczas nauki czytania i w czasie korzystania z edukacyjnych plansz multimedialnych.
3. Grupy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich wyposażone są w komputery i drukarki.
4. Przedszkole posiada tablicę multimedialną

V. Projekty edukacyjne
W celu podniesienia atrakcyjności działań i realizacji podstawy programowej chętnie pracujemy projektami.
1. „Suwałki – moje miasto” – projekt napisany przez nauczycielki naszego
przedszkola, którego realizacja wzbogaciła dzieci w wiedzę o naszym mieście.
2. „Cztery pory roku w przyrodzie” - projekt naszych nauczycielek, który łączy w sobie wychowanie przez sztukę, naukę czytania, edukację ekologiczną i informatyczną.

                    PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU

I. Panuje u nas wyjątkowa atmosfera. Tym, co wyróżnia nasze przedszkole jest domowa atmosfera, która tu panuje. Pragniemy, by każda godzina spędzona w przedszkolu była przyjemna i dostarczała dziecku wielu wrażeń. Indywidualnie traktujemy każde dziecko. Otaczamy go troską i akceptacją. Zauważmy wszystkie osiągnięcia dzieci, nie tylko edukacyjne. Chwalimy je i nagradzamy. Stwarzamy sytuacje, w których dzieci mogą wykazać się swoją dobrocią i bezinteresownością. Wśród całej społeczności przedszkola panują dobre relacje, oparte na zaufaniu.

II. Owocna współpraca z rodzicami.
    1. Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich. Nauczycielka naszego przedszkola opracowała Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich, dzięki któremu rodzice już na kilka miesięcy przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poznają atmosferę przedszkola. Uczestnicząc w cyklu spotkań adaptacyjnych mają możliwość dokonania analizy i oceny działań wychowawczych. Mają możliwość obserwacji zajęć, rozmowy z dyrektorem, nauczycielkami i innymi pracownikami w celu zapoznania się z nimi, a przede wszystkim możliwością podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, oczekiwaniami, a także zaproponowania ich zdaniem pożądanych zmian. W czasie spotkań adaptacyjnych prowadzone są prelekcje dla rodziców. Rodzice zapoznawani są z charakterystyką danego wieku rozwojowego i w ten sposób świadomie współpracują z nauczycielkami w celu zmniejszenia stresu adaptacyjnego.

    2. Zebrania informacyjno – organizacyjne w naszym przedszkolu organizowane są w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w celu wypracowania wspólnych priorytetów na dany rok.

    3. Nasi rodzice i inni członkowie rodzin wspierają nas we wspólnych działaniach na rzecz placówki: włączają się w organizację konkursów rodzinnych, spotkań, uroczystości rodzinnych w grupach, pikników rodzinnych, bali karnawałowych, przygotowują dzieci do różnych konkursów, dzielą się z dziećmi swoimi talentami (kulinarne, taneczne, sportowe) i opowiadają o swoich zawodach. Korzystamy z zaproszeń rodziców i odwiedzamy dzieci w ich rodzinnych domach, a także odwiedzamy dzieci, które przebywają w szpitalu, włączamy się w organizację urodzin dzieci.

    4. Akcja „ 1% dla mojej szkoły”. Rodzice przekazując nam 1% odpisu od podatku sponsorują nasze przedszkole.
Przy współpracy ze Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"  z Mysłowic zajmującym się wspieraniem rozwoju edukacji, korzystając z ustawy o wolontariacie, umożliwiającej przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, pozyskaliśmy środki, które umożliwiły nam realizację trzech projektów:
Pierwszym projektem było zakupienie sprzętu nagłaśniającego, który ułatwia nam organizację imprez i uroczystości przedszkolnych. Bez sprzętu nie odbyłyby się na tak wysokim poziomie uroczystości Dnia Babci i Dziadka, Pasowanie na Przedszkolaka, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Piknik Rodzinny i wiele innych.
Drugi projekt polegał na wprowadzeniu zmian w wystroju placówki, które zwiększyły jej atrakcyjność, przyczyniły się do rozwijania poczucia piękna oraz zachęcają dzieci do przekraczania progu przedszkola. W związku z tym na holu powstały ciekawe freski i płaskorzeźby autorstwa lokalnego artysty W. Domaradzkiego.
Trzeci projekt to wzbogacenie garderoby przedszkola o stroje ludowe, które uatrakcyjnią występy dzieci podczas imprez i uroczystości oraz wpływają na rozwój talentów, zdolności tanecznych, aktorskich, wpływają na poczucie estetyki.

    5. Elektroniczna informacja dla rodziców
. Wszystkie działania podejmujemy wspólnie z rodzicami. Są więc oni informowaniu o każdym naszym działaniu, o rozwoju dziecka, o zauważonych przez nas uzdolnieniach, problemach czy potrzebach. Informacje prowadzimy na wiele różnych sposobów, ale szczycimy się tym, że wykorzystujemy możliwości elektroniczne:

- Nasza strona internetowa jest systematycznie uaktualniana. Rodzice systematycznie otrzymują setki zdjęć na płytkach CD.
- Rodzice otrzymują nagrania z przedstawień dzieci i uroczystości przedszkolnych.
- Na holu zamontowany jest ekran, na którym wyświetlane są zdjęcia i filmy z aktualnych wydarzeń przedszkolnych.
- Mamy film „O naszym przedszkolu”, którego premiera odbyła się na Gali Jubileuszowej naszego przedszkola.
- Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielkami wykorzystując ich prywatne telefony.


    Wszystko to sprawia, że nasze przedszkole jest wyjątkowe !!!