Dyrektor:

 Danuta Jolanta Palczewska, mgr edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; ukończone studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizacji i zarządzania dla kierowniczej kadry pedagogicznej; 35-letni staż pracy.

Barbara Burzycka, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej; nauczyciel dyplomowany; 27 lat pracy. Pracuje w Grupie II
 Anna Dadura,  mgr administracji, studia uzupełniające z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i nauczania początkowego oraz pedagogiki nauczycielskiej; nauczyciel mianowany; dziesiąty rok pracy. Obecnie nauczycielka w Grupie VII
 Katarzyna Dobrzyń, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej; ukończona edukacja informatyczna i medialna, nauczyciel dyplomowany; 29 lat pracy. Pracuje w Grupie V
 Teresa Gibas, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 34 lata pracy. Pracuje w Grupie III
 Grażyna Graczewska, mgr pedagogiki przedszkolnej; studia podyplomowe: socjoterapia; nauczyciel dyplomowany; 37 lat pracy. Obecnie pracuje w Grupie III i VI
 Ewa Kubaszewska, mgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 36 lat pracy. Obecnie pracuje w Grupie VI
 Alicja Kiślak, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 37 lat pracy. Aktualnie pracuje w Grupie III i V
Jolanta Michałowska - Głos - mgr pedagogiki wczesnej edukacji; dodatkowe kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego; nauczyciel mianowany; 18 lat pracy. Obecnie uczy języka angielskiego
 Bożena Letkiewicz, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 37 lat pracy. Nauczycielka  w Grupie VII
 Ewa Potapczyk, mgr teologii, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; 39 lat pracy. Aktualnie pracuje w  Grupie IV
 Ewa Sinicka, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany; 34 lata pracy. Pracuje w  Grupie I i II
Monika Wichura, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 24 lata pracy. Obecnie pracuje  Grupie I
Monika Żylińska- Turowska, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu nauczania zintegrowanego z wychowaniem przedszkolnym; nauczyciel mianowany; 9 lat pracy. Obecnie pracuje w  Grupie IV
   

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Ewa Baranowska - woźna

Anna Trojanowska- woźna

Ewa Socińska - woźna

Patrycja Malinowska
-  woźna

Ewa Buraczewska - woźna

Edward Burzyński-  dozorca

Małgorzata Danowska - woźna

Izabela Dydzińska - pomoc kuchenna

Radosław Jaśkiewicz- szef kuchni

Patrycja Konopko
- intendent

Magdalena Kościuch - pomoc administracyjna

Grażyna Kruszko - woźna

Andrzej Czarniecki - dozorca

Urszula Tylman - woźna

Honorata Olszewska - woźna

Urszula Wilamowska- pomoc kuchenna