Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach. 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:
– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
– zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Jolanta Palczewska dyrektor@p4.suwalki.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 567 90 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej 


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna


W budynku jest brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, systemów FM, systemów na podczerwień (IR) i Bluetooth. W Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
Budynek jest przystosowany częściowo dla osób niepełnosprawnych tj.:
– 1 podjazd przy wejściu głównym,
– 1 podjazd od strony placu zabaw z sali dydaktycznej,
– przystosowanie 1 sali i 1 łazienki dla dzieci niepełnosprawnych.
Budynek ma dwie kondygnacje: parter i piętro. Wejście na piętro ze schodami bez przystosowania podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma windy, a obsługa osób niepełnosprawnych może odbywać się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika przedszkola.   Do budynku można wejść tylko z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W  placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego lub online.
Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Przedszkolem nr 4 w Suwałkach za pomocą wiadomości e-mail pod adres: dyrektor@p4.suwalki.eu

Aplikacje mobilne
Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnej.

Raport o stanie dostępności Przedszkola nr 4 z oddziałem Integracyjnym w Suwałkach – czytaj tutaj

Skip to content